Autistic Art

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

 1. A Tájékoztató célja

A jelen Adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy rögzítse az Autistic Art Közhasznú Alapítvány az Autista Lakóotthonokért (továbbiakban Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Az Autistic Art Alapítvány az általa üzemeltetett http://www.autisticart.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) működése során a Weboldalra látogatók, azon keresztül hírlevélre feliratkozók, elektronikus levelet küldők vagy adományozók (a továbbiakban együttesen Érintett) személyes adatait kezeli.

 

 1. Az Adatkezelő adatai

Név: Autistic Art Közhasznú Alapítvány az Autista Lakóotthonokért

Cím: 1123 Budapest, Alkotás út 55-61.

Email: kapcsolat@autisticart.hu

Telefon: 061 308 9232

 

 1. Az Érintettek köre

A Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra látogatók, azon keresztül hírlevélre feliratkozók, adományozók, online aukción licitálók, vagy elektronikus levelet küldők köre.

 

 1. A kezelt adatok köre

A weboldal felületén hírlevélre való feliratkozás, online adományozás, online licitálás, vagy elektronikus levélküldés során az Érintett köteles megadni a következő személyes adatokat: név, email cím.

A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azokat megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címmel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet megadta.

A rendszer működése során a következő technikai adatok automatikusan rögzítésre kerülnek: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. 

A Weboldal egy vagy több cookie-t használ, melyekben kizárólag az oldal meglátogatásának és elhagyásának ténye és ideje tárolódik. A cookie-k használatát az érintett letilthatja.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az adományozás lebonyolítása, vagy megkeresés megválaszolása, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés érdekében.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

A Szolgáltató az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Hírlevél – A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. A Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli. Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

Online aukció – Az  aukciós felületen feltüntetett aukciós szabályzat megismerését és elfogadását követően, az aukció időtartama alatt, a megadott elektronikus levélcímekre Szolgáltató az aukcióval kapcsolatos tájékoztató tartalmú leveleket küld az Érintett kifejezett hozzájárulásával. Ezen információs levelek tartalmazzák az Érintett aktuális licitösszegét, az adott aukciós tétel pontos megnevezését, valamint azon változások nyomonkövetését, amely az Érintett által licitált aukciós tételeknél aktuálisan történik. Érintett a tájékoztató üzenetekről az office@autisticart.hu e-mail címre küldött levélben iratkozhat le. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további vonatkozó eletronikus tartalommal nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat az aukciós tájékoztató üzenetekről és hozzájárulását visszavonhatja.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

A Weboldal használata során megadott személyes adatok kezelése azok önkéntes megadásával kezdődik, és az általános elévülési idő (5 év) lejártáig vagy az adat Érintett kérelmére történő törléséig tart. Az adatok Érintett kérése alapján történő Szolgáltató általi törlésére bármikor lehetőség van.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről való leiratkozásig tart.

 

 1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni.

Az alapvető informatikai rendszer üzemeltetése, valamint az adományozáshoz igénybe vett online fizetési szolgáltatás üzemeltetése körében, mint az adattovábbítás jogalapja, a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő, stb…) vehet igénybe. 

Az adatfeldolgozók megnevezése:

 • online adományozás – Barion Payment Zrt. – (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.)
 • hírlevél – Mailchimp
 • Adatok tárolása – MiniCRM Zrt.
  Budapest, Magyarország
  Email: help@minicrm.hu
  Telefon: +36 (1) 999-0402
  Adatvédelmi szabályzat: https://www.minicrm.hu/adatvedelem/
  (Hozzáférés a feliratkozó érdeklődők nevéhez, email címéhez, telefonszámához és az
  igényelt szolgáltatással vagy termékkel kapcsolatos egyedi igényekhez)
 • Facebook oldal -Facebook Inc.
  Menlo Park, California, USA
  Email: support@facebook.com
  Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
  (Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)
 • Facebook pixel:
  Facebook Inc.
  Menlo Park, California, USA
  (Hozzáférés a HTTP-fejléchez [IP cím, oldal helye, átirányító, felhasználói ügynök],
  képpont azonosító, Facebook cookie.)
 • Google Analytics és Google Tag Manager:
  Google Inc., Mountain View, California, USA
  (Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez és
  az oldalon történő viselkedési adatokhoz)

 

 1. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül.

A Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül írásban megadni a kért tájékoztatást.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak törlését a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül. A törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az Érintett törlés iránti kérelmét nem teljesíti, akkor a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

 1. Az adatok biztonsága érdekében tett intézkedések

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

Budapest, 2020.06.15.

Köszönjük a támogatást stratégiai partnerünknek!

Köszönjük a támogatást!

Hírlevél feliratkozás

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy rendszeresen értesülj az Autistic Art tevékenységéről, s arról, hogyan tudsz Te is segíteni!